De openingstijden

 

maandag 10.00 uur - 17.00 uur
dinsdag 10.00 uur - 17.00 uur
woensdag 10.00 uur - 17.00 uur
donderdag 10.00 uur - 17.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 17.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur
zondag gesloten

 

Waar vindt u ons ?


(klik op afbeelding voor Route)

 Verkoop / showroom: 
De Sloepenmarkt
Singel 12
9001 XP Grou

Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Op de inhoud en vormgeving van deze site en email, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan sloepenmarkt.nl, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van sloepenmarkt.nl te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s). 


Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Sloepenmarkt.nl geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie op deze website dan wel in de email die naar deze disclaimer verwijst. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Sloepenmarkt.nl sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor: 

·       de op haar website of in haar email verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

·       de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website van sloepenmarkt.nl geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;

·       (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend met het bezoek van de website of het ontvangen en lezen van de email of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

·       wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 


Koppelingen naar websites die niet van 
sloepenmarkt.nl zijn
 
De website en email kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Sloepenmarkt.nl heeft geen zeggenschap over die sites. Sloepenmarkt.nl is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.
 

Misbruik 

Sloepenmarkt.nl zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Sloepenmarkt.nl behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan sloepenmarkt.nl de toegang tot de webpagina monitoren.
 

Toepasselijkheid 

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de sloepenmarkt.nl - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.